حمایت مالی

حمایت مالی

از پادکست دانجن زون حمایت کنید

با توجه به رایگان و غیر سودآور بودن پادکست دانجن زون، جهت خرید تجهیزات و بهتر کردن کیفیت پادکست صفحه‌ی حمایت مالی توسط شنوندگان ایجاد شده است. این حمایت کاملا اختیاری بوده و مبلغ آن به دلخواه پرداخت کننده می‌باشد.

** پیشاپیش از حمایت شما دوستان ممنونیم **