حمایت مالی

حمایت مالی

از پادکست دانجن زون حمایت کنید

با توجه به رایگان و غیر سودآور بودن پادکست دانجن زون، جهت خرید تجهیزات و بهتر کردن کیفیت پادکست صفحه‌ی حمایت مالی توسط شنوندگان ایجاد شده است. این حمایت کاملا اختیاری بوده و مبلغ آن به دلخواه پرداخت کننده می‌باشد.

با حمایت مالی هم به بهتر شدن کیفیت پادکست کمک می‌کنید و هم 5% شانس نت20 روی تاس بعدیتون می‌گیرید این پست توسط همکاران ما حمایت می شود Wigs